top of page

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tussen u en Hondenuitlaatservice Nathalie & Friends (daarna Nathalie & Friends), tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is alleen mogelijk indien, dit schriftelijk is vastgelegd en door beide partijen is ondertekend.

Nathalie & Friends behoudt te allen tijde het recht om de algemene voorwaarden en/of de prijsopgaven te veranderen. U kunt na wijziging van de algemene voorwaarden en/of prijsopgaven geen aanspraak maken op informatie genoemd in eerdere uitgaven van deze algemene voorwaarden, tenzij anders en schriftelijk met u is overeengekomen.

 

Rechten & plichten opdrachtgever (eigenaar hond)

 • De eigenaar dient zelf een WA-verzekering te hebben, hij/zij blijft te allen tijde aansprakelijk voor de daden van zijn hond.

 • Uw hond dient sociaal vaardig te zijn in de omgang met andere honden en/of mensen.

 • Uw hond dient de basiscommando’s (“Hier”, “Wacht”, “Zit”, “Af” en “Volg”) te begrijpen.  Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de hond gedurende de wandeling aan de riem blijven.

 • De eigenaar accepteert dat de hond bij thuiskomst vies en nat kan zijn. Het is aan te raden een oude handdoek bij de voordeur neer te leggen.

 • De eigenaar dient ruimten waar de hond na het uitlaten niet mag komen afgesloten te hebben. Schade aan eigendommen en/of woning van de eigenaar ten gevolge van een vieze en/of natte hond valt niet onder de verantwoordelijkheid van Nathalie & Friends.

 • De eigenaar blijft wettelijk aansprakelijk voor schade aan derden en/of eigendommen van derden door toedoen van zijn hond.

 • Uw hond dient gezond te zijn.

 • De eigenaar is verantwoordelijk voor het jaarlijks noodzakelijk inenten van zijn hond tegen rabiës, Weil, Parvo en kennelhoest.

 • Reuen dienen (chemisch) gecastreerd te zijn, tenzij anders afgesproken.

 • De eigenaar is verantwoordelijk voor de preventie van luizen, oormijt, teken, vlooien en wormen bij zijn hond.

 • Wanneer tijdens de wandeling blijkt dat zijn hond een (besmettelijke) ziekte, plaag en/of kwaal heeft en deze te wijten is aan het niet en/of tijdig enten of anti parasitair behandelen van zijn hond, worden de eventueel daaruit voortvloeiende kosten en gederfde inkomsten op de eigenaar verhaald.

 • De eigenaar wordt dringend geadviseerd zijn hond minimaal twee uur voor of anders na de wandeling te laten eten. Dit om een eventuele maagproblemen (maagtorsie) te voorkomen.

 • De eigenaar machtigt Nathalie & Friends om op zijn kosten een dierenarts te consulteren in geval van ernstig letsel door ongeval en/of bij ziek worden van zijn hond, indien de eigenaar telefonisch niet direct bereikbaar is.

 • De eigenaar dient een afgesproken wandeling minimaal 24 uur van tevoren af te melden. Afmeldingen na deze tijd worden volgens normaal tarief in rekening gebracht.

Rechten & plichten opdrachtnemer (Hondenuitlaatservice Nathalie & Friends)

 • De honden worden in een professioneel ingerichte bus vervoerd. Wij maken gebruik van ingebouwde benches.

 • Nathalie & Friends inspecteert, reinigt, desinfecteert haar vervoermiddel regelmatig.

 • Nathalie & Friends loopt in kleine roedels van 7 á 8 honden, minimaal een uur op afgesproken tijden in groepsverband en bij een individuele wandeling een half uur of langer.

 • Nathalie & Friends zal de hond(en) altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen.

 • Nathalie & Friends is niet aansprakelijk voor enige verwonding, ziekten, infecties, kreupelheid of eventueel verlies van uw hond. Nathalie & Friends stelt te allen tijde alles in het werk om dit te voorkomen.

 • Uw hond krijgt tijdens de wandeling een hondenpenning met daarop het telefoonnummer van Nathalie & Friends voor het geval dat de hond door schrik of anderszins wegloopt.

 • In losloopgebieden zal uw hond, bij redelijke inschatting van eventuele risico’s, losgelaten worden. Er is vanzelfsprekend professioneel toezicht op uw hond.

 • Nathalie & Friends is niet aansprakelijk voor schade en/of inbraak aan uw woning, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden, dat het te wijten is aan misbruik van de aan haar ter beschikking gestelde sleutel. Hiervoor ondertekenen beide partijen een sleutelcontract. Sleutels worden alleen gelabeld met de naam van uw viervoeter en met het telefoonnummer van Nathalie &Friends.

 • Nathalie & Friends haalt de hond op en brengt de hond(en) thuis op het afgesproken adres.

 • Nathalie & Friends behoudt zich het recht voor de hond(en) uit te sluiten ook tijdens een contract. Zij kan dit doen wegens bijvoorbeeld herhaaldelijk onacceptabel gedrag van de hond. Dit is dan zonder restitutie van de abonnementskosten.

 • In extreme weersomstandigheden zoals hitte, kou, zware regen, onweer, storm, gladheid en sneeuwbuien, kan Nathalie & Friends de wandeling om veiligheidsredenen verkorten of annuleren. In de zomer wordt bij hitte een tropenrooster ingelast en op een vroeger tijdstip gewandeld. In het geval van extreme hitte (27 graden of meer) worden honden met een leeftijd van 10 jaar en kortsnuitige rassen mogelijk uitgesloten van de wandeling i.v.m. de gezondheid van de hond. Deze wandelingen kunnen niet worden ingehaald, dit valt onder overmacht.

 • Uitgevallen of door u op tijd afgezegde wandelingen mogen binnen een maand in overleg na de desbetreffende dag worden ingehaald. Dit geldt enkel voor de abonnementendienst.

 • Er wordt niet gewandeld op nationale feestdagen zoals Pasen, Pinksteren, Koningsdag, Hemelvaartsdag en vanaf de Kerstdagen t/m de eerste week van het nieuwe jaar.

 

AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

Welke gegevens hebben wij van u?

Op papier:

 • NAW-gegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Gegevens hond(en)

 

In ons boekhoudprogramma:

 • NAW-gegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 

Waarom verzamelen wij deze gegevens?

I.v.m. de overeenkomst die tot stand komt, nadat u zich heeft aangemeld als klant. Communicatie; wie benaderen wij inzake situaties met uw hond en informatie betreffende vakantie en wijzigingen.

NAW-gegevens, om de hond op het juiste adres te halen en te brengen.

Facturatie van de af te nemen diensten.

Wet- en regelgeving, wettelijk verplicht en controle belastingdienst.

 

Definities:

Hond: Waar de term hond wordt toegepast kan dit ook in meervoud worden gezien, indien het om meerdere honden van één en dezelfde klant gaat.

Hondenuitlaatservice: De service waarbij ik de hond van de klant thuis ophaal en in groepsverband of individueel uitlaat en vervolgens weer thuisbreng.

Abonnementen, strippenkaarten en betalingen

 • Bij het aangaan van een abonnement betaalt u 12 maanden het afgesproken abonnementsbedrag, ongeacht vakantie. Bij een op tijd afgezegde wandeling ongeacht door welke partij mag de wandeling worden ingehaald in overleg en binnen één maand.

 • De maandelijkse abonnementskosten zijn gebaseerd op 45 weken per jaar. De overige 6 weken zijn mijn vakantiedagen plus 1 week voor studiedagen en/of voor calamiteiten die u uiteraard niet betaald. Deze weken zijn verrekend in het maandbedrag.

 • Facturen voor de abonnementsdienst worden voor de eerstkomende maand verzonden en dienen voor de 1e van de maand betaald te worden. Een automatische incasso is aan te raden.

        Eventueel extra wandelingen worden achteraf gefactureerd.

 • Abonnementen kunnen niet op pauze worden gezet, dan vervalt de gereserveerde plek in de bus. Een uitzondering wordt gemaakt, bijvoorbeeld als een hond langdurig ziek is, maar gaat altijd in overleg met Nathalie & Friends en wordt schriftelijk vastgelegd.

 • Abonnementen hebben een opzegtermijn van 1 maand.

 • Strippenkaarten zijn verkrijgbaar voor 10 wandelingen, deze zijn 6 maanden geldig. Restitutie is niet mogelijk.

 • Het door u te betalen bedrag dient na ontvangst van de maandelijkse factuur binnen 7 dagen te worden bijgeschreven op het rekeningnummer NL72 KNAB 0404 4198 36 t.n.v. Nathalie and Friends – Spek’s Projects onder vermelding van ‘abonnement’ en/of het factuurnummer. Gemakshalve stuurt Nathalie & Friends een betaalverzoek.

 • Indien de betalingstermijn is verstreken volgt er een herinnering. Blijft de betaling na een betalingsherinnering nog achterwege dan vervalt de gegarandeerde plek in de bus voor uw hond.  

 • Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW. 

 • Jaarlijks vindt er een prijsindexering plaats. Deze zal twee maanden voor ingang van de nieuwe tarieven gecommuniceerd worden.

bottom of page